Hotel Union Øye

Hotel Union Øye ble oppført i 1891 og er bygd i sveitserstil. Hele bygningen ble levert av trevareprodusenten M. Thams & Co i Trondheim. Arkitekten er ikke sikkert identifisert, men kan være Chr. Thams selv eller Finn Knudsen som var ansatt i firmaet 1890-1893. Området ble et yndet reisemål for konger, aristokrater og andre rikfolk. Hotellet ble bygd til og endret på slutten av 20‐tallet og 30‐tallet, hvor det ble oppført et tilbygg med funkisinspirert bygningsvolum og sveitserdetaljer. I tillegg ble en halvvalmet tverrgavl revet og taket ombygd med et stort takoppløft og nye tårn i sveitserdetaljer.

Hotel Union er i dag det eneste bevarte typehotellet en kjenner til i landet. I SEFRAK‐ registreringene er verneverdien – egenverdi satt til høy og verneverdien som del av miljøet satt til middels. Hotellbygningen ligger langs riksvegen og danner en del av et rekketun i jordbrukslandskapet. Bygget er et kjent landemerke og kjært turmål for både fjellvandrere og bilturister. Hotellbygningen er tidstypisk tross flere ombygginger, og er godt bevart og vakker.

Hotel Union AS har siden 2008 arbeidet med planer for utvidelse av Hotel Union i Øye. Enerhaugen Arkitektkontor ble i 2019 involvert i arbeidet med å foreta en reguleringsendring, samt arkitektarbeidet for utvidelsen.

Tiltakshaver ønsket å øke kapasiteten ved hotellet når det gjelder overnatting, bevertning og arrangementer, samtidig som bevaringsinteressene ved det historiske hotellet ivaretas og videreføres. Hotellet har i dag 27 ulike rom. Ved utvidelse av hotellet og tilretteleggelse for helårsdrift, er det ønskelig å øke kapasiteten til ca. 50 rom.

I tillegg til tilbygg av hotellet mot sørøst og nordøst, omfatter utvidelsen av hotellanlegget et klyngetun med seks mindre byggverk med overnattingsrom (byggetrinn 2), samt en ny driftsbygning med forsamlingslokaler og ulike driftsfunksjoner. Ved utforming av tilbygg i oppsluttende stil med det klassiske sveitserhotellet, samt frittliggende nybygg i et klyngetun med referanse til lokal byggeskikk, er intensjonen at hotellanlegget skal framstå både stil- og volummessig harmonisk i forhold til eksisterende bygninger og omgivelser i bygda. Tilbyggene ved Hotell Union Øye er gitt kvaliteter som supplerer og tilpasses den bevaringsverdige kjernebygningen uten å forringe hotellet sin unike historie og atmosfære.

Regulering

Ved jobb med utvidelsen i 2008, ble det stilt krav til regulering av hotellområdet og utredning av påkrevd skredsikring mot bratt fjellside i nord. Planprosess for regulering og utvidelse av hotellanlegget ble igangsatt i 2009, og endelig reguleringsplan for Hotel Union Øye ble vedtatt 26.05.2011. Skisseprosjektet som lå til grunn for dette reguleringsarbeidet ble ikke realisert, og Hotel Union AS ønsket en utvidelse av anlegget, men med en annen utforming enn skisseprosjektet. Daværende reguleringsbestemmelser for hotellområdet var svært detaljerte, og Ørsta kommune konkluderte med at endringene i fremlagte utbyggingsplaner var for mange til å kunne behandles som dispensasjon. Enerhaugen Arkitektkontor ble dermed engasjert som plankonsulent for gjennomføring av reguleringsendring samt utarbeidelse av skisse-/forprosjekt for utvidelse av Hotel Union Øye. Utvikling av hotellanlegget er utført i nært samarbeid med Grindaker AS. De har hatt ansvaret for utforming av landskapsplanen og uteområder rundt hotellanlegget, samt innpassing av en skredvoll i landskapet mot nord.

Planområdet er på ca. 26 daa, hvorav utviklingsområde for hotellanlegget utgjør ca. 14,5 daa. Eksisterende bebyggelse utgjør et samlet areal på 1470 m2 BRA, som omfatter hotellbygningen fra 1891, et eldre våningshus fra 1894, samt stabbur og uthus. Våningshuset har ikke vært i bruk siden 1982, men ønskes tatt i bruk som en del av hotellet. Det er knyttet bevaringsinteresser (SEFRAK) til både hotellet, våningshuset og stabburet, og i gjeldende regulering er bebyggelsen regulert til spesialområde bevaring.

Planforslaget for en mindre reguleringsendring viderefører hovedformålet i gjeldende regulering, herunder sikrer bevaring av Hotel Union, våningshuset og stabburet. Forslaget tilrettelegger for utvidelse av hotellanlegget med et tilbygg til hotellet, samt en ny driftsbygning og et klyngetun med mindre bygninger i lokal byggeskikk. Det tilrettelegges også for en landskapspark nordvest for hotellet.

Status

Plan vedtatt i 2020, prosjekt under oppføring

oppdragsgiver

Hotel Union AS, Flakk gruppen og HS Bygg AS

kontorets rolle

ARK, SØK og REG

type

Hotell, bevaring, regulering

Areal

Planområde ca. 26 daa