Grønvollkvartalet

Enerhaugen arkitektkontor har ansvar for prosjekterings- og reguleringsarbeider for utvikling av Grønvollkvartalet, som er et komplekst byutviklingsprosjekt sentralt på Helsfyr.

Eksisterende industri-, lager- og kontorbebyggelse innenfor planområdet skal erstattes med ny bebyggelse med blandede byfunksjoner og med hovedvekt på bolig. Totalt foreslåes ca 48.000 m² bolig, næring og allmennyttige funksjoner på eiendommene til Nordr AS og Oslo Areal.

Grønvollkvartalet ligger tett opp mot kollektivknutepunktet på Helsfyr, der overordnete føringer som kommuneplan og Strategisk plan for Hovinbyen legger til rette for fortetting og bymessig utvikling. Et av prosjektets viktigste oppgaver er å etablere en bymessig helhet, som bidrar positivt til områdets identitet og legger til rette for etablering av attraktive virksomheter for områdets brukere og beboere. Innenfor planområdet skal det etableres en sentral strøksgate, som del av et finmasket gatenett i det større byområdet. Det skal også etableres ytterligere forbindelser og gjennomgangsmuligheter, som skal forbinde det nye kvartalet og tilliggende bebyggelse med kollektivknutepunktet og øvrige funksjoner på en bymessig måte.

De eksisterende bygningene innenfor planområdet er bygget i perioden fra slutten av 1960-årene og frem til begynnelsen av 1980-årene. Bygningsstrukturen, med blant annet store lagerarealer, gjør det vanskelig å konvertere bebyggelsen til ny bruk, og den vil derfor rives i sin helhet. Det planlegges for gjenbruk av både bygningsmaterialer og rivningsmasser på stedet.

Noen av de nærmeste naboene til kvartalet er Fyrstikkalleen skole (F21), Fyrstikktorget, Grønvold gård og Grønvold hageby, som alle er arv fra områdets lange industriepoke med koblinger til Nitedals Tændstikfabrik.

Boligbebyggelsen utformes som et storkvartal omkring et skjermet gårdsrom med varierte og romslige uteoppholdsarealer. Her blir det også plass til en barnehage med 4 avdelinger. Det skal være variert boligsammensetning med inntil 400 boliger samt utadrettede funksjoner i førsteetasjene mot de nye gaterommene. Mot Grensesvingen og T-banestasjonen bygges et nytt kontorbygg som kobles til eksisterende kontorbebyggelse i Grensesvingen 7. Kontorbygget planlegges med 12 etasjer, og vil markere starten på den nye strøksgaten. Storkvartalet tilpasser seg høydemessig tilliggende bebyggelse med de laveste høydene mot Grønvold gård i nordvest og stiger i til 10-13 etasjer mot den mer urbane situasjonen mot Grensesvingen i sørøst. Den nye bebyggelsen tar opp den utstrakte bruken av tegl i den tidligere industribebyggelsen som fasademateriale. Takflatene skal i stor grad brukes som grønne fellesarealer bundet sammen med broer mellom byggene.

I en tidlig fase av prosjektutviklingen har LÉVA Urban Design utarbeidet en sosio-kulturell stedsanalyse av Helsfyr, i 1 km radius rundt prosjektområdet. Den sosio-kulturelle stedsanalysen var et viktig grunnlag til arbeidet med både programmering av funksjoner og forståelse av stedsidentiteten, og dannet også grunnlag til en utvidet medvirkningsprosess med lokale aktører og befolkningen.

I tillegg har det vært samarbeid med Urban Jungle, som utarbeider en masterplan for næringsarealene. Planen for førsteetasjene skal sikre best mulig forutsetning for etablering av attraktive virksomheter, som bidrar til at storkvartalet og området omkring vil kunne utvikle seg til et spennende og levende område. En forutsetning for et levende gatemiljø er at det er tilstrekkelig mange beboere og andre brukere av området, som bidrar til aktivitet i området til døgnets alle tider.

 

Landskapsarkitekt for utforming av strøksgater og gårdsrom har vært IN´BY AS.

 

Illustrasjoner: Brick Visuals

Status

Forprosjekt og regulering.

Reguleringsplan har vært til offentlig ettersyn og bearbeiding etter innspill pågår.

oppdragsgiver

Nordr AS / Oslo Areal

kontorets rolle

Ansvarlig ARK og regulering

type

Regulering og nybygg – Byutvikling, bolig og næring

Areal

48.000 m2