Grønvoldkvartalet

Prosjektering og reguleringsarbeid ifbm et komplekst byutviklingsprosjekt ved Fyrstikktorget/Grønvold gård/Grønvold hageby, på Helsfyr. Totalt ca 40.000 m2 bolig og næring reguleres for Veidekke Eiendom og Oslo Areal, i tett samarbeid med Stor Oslo Eiendom, som representerer naboeiendom GV99.

Eiendommen ønskes omregulert fra dagens formål: industri-, lager- og kontorbebyggelse til bolig-, næringsbebyggelse. Dette er i tråd med føringer i overordnede planer (Kommuneplan for Oslo 2015, og Strategisk plan for Hovinbyen, høringsutkast 2016), som angir høy tetthet og funksjonsblanding

Grensesvingen 7 + 9 og Grenseveien 97 består av industri-, lager og kontorbebyggelse i 3-8 næringsetasjer. Bygningene er konstruert i stål og betong, med teglforblendet fasade. Byggeår hhv 1984 og 1968. Eksisterende bygningsmasse i planområdet vil i sin helhet rives ved ny utbygging. Rivningsmasser vil tilstrebes gjenbrukt på stedet.

Tomtas sentrale beliggenhet i forhold til tiltenkt sentrumsfunksjoner Helsfyr-Bryn i Hovinbyen, åpner mulighet for høy grad av fortetting. Det etableres en boligstruktur utformet i størst mulig grad som et storkvartal, omkring et avskjermet gårdsrom med solfylte uteoppholdsarealer. Ved at deler av byggene går opp i høyden i kvartalets ytterperimeter, vil boligene få gode utsikts og solforhold samt godt med lys inn i gårdsrom. Storkvartalet tilpasser seg høydemessig den landlige bebyggelsen som defineres av Grønvold gård i NV ved å legge seg i 5-6 etasjer i det området, og stiger i høyde 10-12 etg mot den urbane situasjonen mot Grensesvingen i SØ. Det er tenkt utstrakt bruk av takflatene til kolonihager/fellesarealer bundet sammen med broer mellom noen av byggene.

LÉVA Urban Design har utarbeidet en sosio-kulturell stedsanalyse av Helsfyr, i 1 km radius rundt prosjektområdet. Den Sosio-kulturelle stedsanalysen tar utgangspunkt i tre ulike tema: Stedsbilder (identitet og stedsånd mentalt bilde av sted), stedsbruk (registreringer av hvordan folk bruker området), stedsinteresser (kartlegging av alle som har interesse i Helsfyr som område, enten som bruker, driver eller eier). Leva kombinerer kvalitative og kvantitative metoder for å sikre best mulig samlet resultat. Resultater vil danne et viktig grunnlag til en utvidet medvirkningsprosess med lokale aktører og befolkning. Samtidig vil den gi oss et viktig grunnlag til videre arbeid med både programmering og stedsidentitet, som på best mulig måte skal være tilpasset de lokale forhold og behov. Under analysearbeidet skal det også involveres andre grunneiere i området, slik at de får eierskap, og får nytte resultater i sine prosjekter.

I tillegg samarbeider vi med Urban Jungle, som utarbeider en masterplan for næringsarealene for at disse arealene skal kunne ha best mulig forutsetning for å bli vellykkede arealer som bidrar til at storkvatalet og området omkring vil kunne utvikle seg til et spennende og levende område.

Status

Regulering

oppdragsgiver

Veidekke Eiendom AS / Oslo Areal

kontorets rolle

Ansvarlig ARK

type

Regulering og nybygg – Bolig /Næring

Areal

40.000 m2