Bregnefaret omsorgsboliger

Bregnefaret omsorgsboliger omfatter 8 omsorgsleiligheter samt fellesarealer og integrert personalbase. Målgruppen er mennesker med psykisk utviklingshemning. Det er viktig at disse samlokaliserte boligene ikke får et institusjonspreg.

Byggetomten ligger i Bøleråsen på Langhus.
Anlegget tenkes utformet som en etasjes bebyggelse med en halv underetasje. Alle beboerrom og felles-oppholdsarealer samt treningsrommet ligger i plan 1, mens garderobene, kontorer, støttefunksjoner og et teknisk rom er plassert i underetasjen. De høye energikravene i prosjektet vil stille spesielle krav til artikulering av bygningsvolumet. Bygningskroppen utformes på en måte som minimerer varmetapet gjennom ytterkonstruksjonene og optimaliserer varmetilskudd fra solen. Sør-fasaden har noe større åpenhet enn de øvrige fasadene. Dette for å nyttiggjøre solinnstråling i energiregnskapet. For øvrig har bygget en kompakt bygningskropp som egner seg godt til passivhuskriteriene.

Bygningen er plassert på den nordlige delen av tomten for å bevare store deler av det fine sørlige området med skog og fjellknaus og for å gi muligheten for en evt. utvidelse mot sør.
Eksisterende turvei som skal styrkes og bygges ut som aktivitetssti ligger da uberørt av bebyggelsen. Bygningens utforming og plassering sammen med opparbeiding av uteområdet og innkjøring er prosjektert slik at det krever minst mulig terrenginngrep.

Omsorgsboligene er organisert som bofelleskap omkring fellesarealer. Boligene er forbundet med allment tilgjengelige gangstrøk. Alle boenhetene får henvendelse ut mot omkringliggende grøntområde.
Boligene er planlagt som boliger for heldøgns omsorg, og det har vært viktig at planløsning legger til rette for individuell mestring, bidrar til å gjøre beboerne trygge og gir en lett og intuitiv orientering. Det er vektlagt å finne en generell og fleksibel hovedløsning som oppfyller krav til universell utforming og brukbarhet for alle. Rommenes utforming og materialbruk er lyst og nøytralt, slik at hver enkelt beboer skal kunne gi rommene sitt eget personlige preg.

Status

forprosjekt 2018 – pågående

Kontorets rolle

Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker

oppdragsgiver

Ski kommune

type

Nybygg omsorgsboliger

Areal

1000m2