Regulering

Grønvoldkvartalet - Grenseveien 97 (1)

23 mar: Grønvoldkvartalet / Grenseveien 97

Grønvoldkvartalet / Grenseveien 97

Grønvoldkvartalet / Grenseveien 97 m.fl. er lagt ut til offentlig ettersyn 16. mars . Planen legger opp til bymessig utvikling av området, som ligger nært Helsfyr kollektivknutepunkt. Plan- og bygningsetaten har lagd eget alternativ, med lavere høyder og utnyttelse. Merknader til planforslagene skal sendes til PBE. Fristen er 4. mai 2020.

Dokumenter til offentlig ettersyn er tilgjengelige på linken under.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2019170083

A4-S

04 feb: Sira Sigurds gate

Sira Sigurds gate

Varsel om utvidelse av planområde for reguleringsarbeid ihht PBL §12-8

Detaljregulering for Sira Sigurds gate 16, 20, 22, 24 og 26

Dokumentene i saken er vedlagt og kan lastes ned fra denne siden.

Høringsfrist: 09.03.2020

Microsoft Word - PLANBESKRIVELSE MVE REGPLAN GRINISKOGEN N-V  BD

14 jan: Griniskogen Nordvest

Griniskogen Nordvest

Til høringsinstansene  

Vedr.: Griniskogen Nordvest -Spydeberg- Indre Østfold kommune:  Anmodning om uttalelse til  forenklet reguleringsendring 0123-20120011

Vedlagt oversendes forslag til mindre reguleringsendring Griniskogen Nordvest  i Spydeberg, Planid 2012011.

Endringen er forklart i planbeskrivelsen, nytt plankart,  reguleringsbestemmelser og revidert ROS- analyse. Øvrige vedlegg dokumenterer endringene og omforent planprosessen som er omforent med Spydeberg kommune (vedlegg 4 og 5) og  Østfold Fylkeskommune (vedlegg 6).

 

Vi ber om uttalelse til uttalelse om reguleringsendringen innen 14.02.2020