Regulering

Kartutsnitt varsel oppstart Sophies Minde_tilpassetgrid

03 nov: Sophies Minde – oppstart regulering

Sophies Minde – oppstart regulering

Varsel om oppstart av planarbeid for SOPHIES MINDE, TRONDHEIMSVEIEN 132 M.FL.

 

Planområde

Omsorgsbygg Oslo KF ønsker å omregulere Sophies Minde i Trondheimsveien 132 og eiendommene rundt denne for å etablere en permanent barnehage med inntil 29 avdelinger. Planarbeidet skal også utrede hvordan resterende deler av den eksisterende bebyggelsen skal brukes, og hvilke arealer som kan brukes som uteoppholdsarealer for barnehagen.

Det aktuelle området er i gjeldende kommuneplan vist som utviklingsområde i sentrumsranden, der det legges til rette for fortetting, og der det er ønske om at Trondheimsveien utvikles til en aktiv strøksgate.

Deler av private boligeiendommer på begge sider av adkomst til planområdet fra Jørgen Løvlands gate er tatt inn i planområdet etter oppfordring fra Plan- og bygningsetaten, som ønsker at det sees helhetlig på adkomst-situasjonen i området. Forslagsstiller Omsorgsbygg Oslo KF vil holde de aktuelle borettslag/boligsameier løpende orientert om planprosessen. De aktuelle eiendommene er:

227/20 – Christian Michelsens gate 9

227/24 – Christian Michelsens gate 15

227/27 – Christian Michelsens gate 17

227/573 – Jørgen Løvlands gate 3

227/588 – Jørgen Løvlands gate 1

Planområdet er vist med tykk, stiplet linje på overliggende kart. Avgrensningen av planområdet kan bli noe justert i løpet av videre planarbeid.

 

Formål og utnyttelse

Det er i dag en midlertidig barnehage i bygget til Sophies Minde, mens gjeldende regulering viser at hoveddelen av området skal benyttes for bolig, kontor, butikker, kultur- og idrettsformål mm. Ubebygde arealer lengst nord i planområdet er i dag regulert til barnehage. Man ønsker nå at det skal etableres permanent barnehage med flere avdelinger enn dagens i den eksisterende bygningen langs Trondheimsveien, samtidig som bygget settes i stand. Det vil være plass for ytterligere virksomheter i bygningen, og planarbeidet skal utrede hvilke formål som er egnede ved siden av barnehageformålet. Muligheter for fremtidig bruk av bygningen Sorgenfri skal også avklares i planarbeidet.

Innenfor planområdet er både bygningene, en gravhaug og trær i alléen bevaringsverdige og reguleringsarbeidet skal sikre både vern og fortsatt bruk.

Planområdet omfatter også parken i Bülow Hansens plass, som fortsatt skal opprettholdes som park. Her skal planarbeidet avklare hvordan parken kan rustes opp og aktiviseres i sammenheng med utviklingen av Sophies Minde.

 

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert mot både Plan og bygningslovens §12-10 og Forskrift om konsekvensutredninger §8 og §10, og det er konkludert med at det er behov for å konsekvensutrede tema kulturminnevern og trafikk. Det er ikke krav om planprogram eller melding for konsekvensutredningen.

 

Spørsmål eller innspill til planarbeidet

Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan stilles til Enerhaugen Arkitektkontor AS, v/Lena Johansson, Postboks 6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, e-post: l.johansson@enerhaugen.com, tlf. 940 91 685.

Frist for innspill er 30.11.2020.