Marianne Guriby Dahl

02 mai: Bystyret i Oslo vedtar detaljregulering for Grønvollkvartalet

Bystyret i Oslo godkjenner reguleringsplanen for Grønvollkvartalet. Nordr kan nå realisere 400 nye miljøriktige og fremtidsrettede boliger i et nytt nabolag på Helsfyr.

Enerhaugen Arkitektkontor har vært reguleringsarkitekt og bistått Nordrs forslag til reguleringsplan for Grønvollkvartalet. Når det nå endelig er vedtatt, kan Enerhaugen Arkitektkontor fortsette arbeidet med dette omfattende prosjektet og skape et helhetlig, levende nabolag på Helsfyr.

Prosjektet ligger meget sentralt på Helsfyr, med Fyrstikktorget som nærmeste nabo og består av ca 400 boliger, barnehage og omkring 2000 kvadratmeter med butikk- og kontorareal. Det skal etableres et nærmiljølokale til beste for nabolaget, og det legges vekt på å få til spennende og utadrettet virksomhet for å skape nytt liv i området.

Nordr ønsker at prosjektet skal få en tydelig og litt annerledes profil med felles takterrasser for dyrking av mat, broer mellom bygg på takplan, og BREEAM miljøsertifisering. Vi ser frem til å bistå Nordr videre i dette arbeidet.

Avgrensning web

02 nov: Aurveien 26 m.fl. – oppstart regulering

Aurveien 26 m.fl. – oppstart regulering

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Aurveien 26 m.fl.
i Aurskog-Høland kommune

 

Planområde

Planområdet ligger sentralt i nordre del av Aursmoen sentrum, og omfatter Aurveien 26-34, samt tilliggende veiareal og gangforbindelse langs Aurveien (Fv. 239) og Klokkerveien.

Det aktuelle planområdet er i gjeldende kommuneplan angitt som sentrumsformål, og det er avklart med kommunen at Aurveien 26-34 kan utvikles som et boligområde for leilighetsbebyggelse.

Planavgrensning er fastlagt i samråd med kommunen. Dersom forslagsstiller ikke kommer til enighet med eiere av Aurveien 28‐34, kan det senere i planprosessen bli aktuelt å redusere planområdet til å ikke inkludere hjørnetomta (192/1/60 og 192/821).

 

Formål og utnyttelse

Aurveien 26 utgjør en bebygd næringstomt med varierende eldre lager/produksjonsbygg for Finstadbru Kassefabrikk AS, mens Aurveien 28‐34 omfatter en bensinstasjon med verksted, vaskehall samt kombinert næringsbygg/bolig. Eksisterende bebyggelse er forutsatt revet ved en helhetlig utvikling av området.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsutvikling og oppføring av leilighetsbebyggelse i samsvar med gjeldende kommuneplan og overordnede føringer om fortetting og boligutvikling på Aursmoen.

Sett i forhold til overordnede føringer og krav om arealeffektiv utnyttelse av sentrale tomter, foreslås området tilrettelagt for leilighetsbebyggelse i 4 til 6 etasjer og grad av utnytting tilsvarende %BRA=50%.

 

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planarbeidet og foreslått utvikling for Aurveien 26 mfl. er i samsvar med kommuneplanens arealdel og overordnete føringer om fortetting/boligutvikling i Aursmoen sentrum, og er vurdert at ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Spørsmål eller innspill til planarbeidet

Innspill/merknader til saken rettes til Enerhaugen Arkitektkontor AS, pb. 6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, ved Rune Slaastad (tlf. 91519632) eller post@enerhaugen.com, og merkes «Detaljregulering Aurveien 26 m.fl.»

Varslingsdokumentene inkl. referat fra oppstartsmøte og innsendt planinitiativ vil i varslingsperioden være tilgjengelige på kommunes hjemmeside https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/politikk-og-planer/planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart-av-reguleringsplaner/.

Frist for innspill er 22.11.2021.