Aurveien 26 m.fl. – oppstart regulering

Avgrensning web

Aurveien 26 m.fl. – oppstart regulering

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Aurveien 26 m.fl.
i Aurskog-Høland kommune

 

Planområde

Planområdet ligger sentralt i nordre del av Aursmoen sentrum, og omfatter Aurveien 26-34, samt tilliggende veiareal og gangforbindelse langs Aurveien (Fv. 239) og Klokkerveien.

Det aktuelle planområdet er i gjeldende kommuneplan angitt som sentrumsformål, og det er avklart med kommunen at Aurveien 26-34 kan utvikles som et boligområde for leilighetsbebyggelse.

Planavgrensning er fastlagt i samråd med kommunen. Dersom forslagsstiller ikke kommer til enighet med eiere av Aurveien 28‐34, kan det senere i planprosessen bli aktuelt å redusere planområdet til å ikke inkludere hjørnetomta (192/1/60 og 192/821).

 

Formål og utnyttelse

Aurveien 26 utgjør en bebygd næringstomt med varierende eldre lager/produksjonsbygg for Finstadbru Kassefabrikk AS, mens Aurveien 28‐34 omfatter en bensinstasjon med verksted, vaskehall samt kombinert næringsbygg/bolig. Eksisterende bebyggelse er forutsatt revet ved en helhetlig utvikling av området.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsutvikling og oppføring av leilighetsbebyggelse i samsvar med gjeldende kommuneplan og overordnede føringer om fortetting og boligutvikling på Aursmoen.

Sett i forhold til overordnede føringer og krav om arealeffektiv utnyttelse av sentrale tomter, foreslås området tilrettelagt for leilighetsbebyggelse i 4 til 6 etasjer og grad av utnytting tilsvarende %BRA=50%.

 

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planarbeidet og foreslått utvikling for Aurveien 26 mfl. er i samsvar med kommuneplanens arealdel og overordnete føringer om fortetting/boligutvikling i Aursmoen sentrum, og er vurdert at ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Spørsmål eller innspill til planarbeidet

Innspill/merknader til saken rettes til Enerhaugen Arkitektkontor AS, pb. 6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, ved Rune Slaastad (tlf. 91519632) eller post@enerhaugen.com, og merkes «Detaljregulering Aurveien 26 m.fl.»

Varslingsdokumentene inkl. referat fra oppstartsmøte og innsendt planinitiativ vil i varslingsperioden være tilgjengelige på kommunes hjemmeside https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/politikk-og-planer/planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart-av-reguleringsplaner/.

Frist for innspill er 22.11.2021.